REGULAMIN – KLUB BOKSERSKI PIĘŚCIARZ

z dnia 01.01.2018


Ogólne warunki świadczenia usług w klubie Klub Bokserski Pięściarz :

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w klubie prowadzonym przez Pięściarz Działalność Sportowa Aleksy Kopeć z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Kondratowicza 25, 02-285, NIP 5341967237 co następuje:

 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU BOKSERSKIEGO PIĘŚCIARZ

 1. Wykupując usługę jednorazowego wejścia, karnet lub wejście za pośrednictwem karty Benefit Systems oznacza, że stajesz się Członkiem, zgadzasz się i akceptujesz poniższe zasady świadczenia usług w naszym klubie.
 2. Uprawianie sportu, korzystanie z wyposażenia i urządzeń wiąże się z ryzykiem. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu na własną odpowiedzialność oraz powinni zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ostrożności. Firma  nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członków Klubu, jeżeli nie wynikają one z zawinionych działań lub zaniechań firmy
 3. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 4. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).
 5. Wejście na samodzielny trening na salę treningową i korzystanie z wyposażenia i urządzeń, jest dozwolone tylko za zgodą pracownika klubu i na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przebieg takiego treningu i jego konsekwencje.
 6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia prowadzone przez trenerów/instruktorów punktualnie.
 7. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć w żaden sposób, w szczególności poprzez głośne rozmowy, słuchanie muzyki z indywidualnych odtwarzaczy lub zachowanie utrudniające prowadzenie zajęć.
 8. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Firma zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania takich zapisów.
 9. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera/instruktora.
 10. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu lub ich Gości będących pod wpływem alkoholu, narkotyków (lub jakichkolwiek innych środków odurzających) lub środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług
 11. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w szczególności OW, regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu / firmy
 12. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia personelu Klubu o każdym wypadku czy też doznanych urazach zarówno własnych jak i innych Członków Klubu.
 13. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.
 14. Korzystanie z sali jest zabronione, jeżeli nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę do tego uprawnioną.
 15. Z zastrzeżeniem uprawnień konsumentów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (rękojmia) Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż zwroty zakupionego w Klubie towaru nie będą przyjmowane.