REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG
KLUBU BOKSERSKIEGO PIĘŚCIARZ

§ 1

Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące rozumienie wskazanych niżej pojęć:
1. Klub – PIĘŚCIARZ Działalność Sportowa Aleksy Kopeć, ul. L. Kondratowicza 25,
03285 Warszawa, NIP 5341967237, działający pod logo Klub Bokserski PIĘŚCIARZ;
2. Klient Klubu – osoba fizyczna, która nabyła lub otrzymała możliwość korzystania z usług
świadczonych przez Klub, w tym również na podstawie kart uprawniających do korzystania z jego
usług i która zapoznała się z niniejszym regulaminem, zaakceptowała go bez zastrzeżeń oraz
złożyła oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Klubu. Przy
spełnieniu warunków, o których mowa klientem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która nie
osiągnęła pełnoletniości – pod warunkiem wyrażenia przez przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego wszystkich wymaganych zgód oraz złożenia wymaganych oświadczeń.

§ 2
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług świadczonych przez Klub.

§ 3

Usługi świadczone przez Klub

1. Informacja o zakresie usług świadczonych przez Klub i ich formach oraz o cenie tych usług i ich
grafiku jest podawana do publicznej wiadomości poprzez jej wyłożenie w recepcjach Klubu oraz
udostępnienie na stronie internetowej www.kbpiesciarz.pl.
2. W przypadku niewykorzystania nabytych lub otrzymanych usług z przyczyn leżących po stronie
Klienta Klubu, Klub nie zwraca wniesionych opłat.
3. W przypadku niewykorzystania nabytych lub otrzymanych usług z przyczyn leżących po stronie
Klubu, niekoniecznie jednak przezeń zawinionych, Klub umożliwi wykorzystanie nabytych usług
w terminie ustalonym z Klientem Klubu.
§ 4
Klient Klubu

1. Klient Klubu może korzystać z usług Klubu w zakresie posiadanych przez niego uprawnień we
wszystkich dniach i w godzinach otwarcia Klubu oraz zgodnie z aktualnie obowiązującym
w Klubie grafikiem zajęć.
2. Na prośbę personelu Klubu Klient Klubu jest obowiązany okazać dokument potwierdzający jego
tożsamość.
3. Klient Klubu jest zobowiązany do zachowania punktualności.
4. Klient Klubu może korzystać na terenie Klubu wyłącznie z usług trenera personalnego, który
należy do personelu Klubu.
5. Niepełnoletni Klient Klubu korzysta z usług Klubu wyłącznie pod nadzorem personelu Klubu i
tylko w formie zajęć zorganizowanych – pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w takich
zajęciach przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Klienta Klubu.
6. Klub nie zapewnia opieki dla niepełnoletnich Klientów Klubu korzystających z jego usług w
formie zajęć zorganizowanych poza czasem zaplanowanym na te zajęcia, względnie czasem
trwania tych zajęć, a co za tym idzie Klub nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z
brakiem takiej opieki.
7. Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 5, a także po ich zakończeniu niepełnoletni
Klienci Klubu mogą przebywać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. w szatni
i w poczekalni Klubu.
8. Niepełnoletni Klienci Klubu w wieku od lat 16 do lat 18 lat mogą korzystać z usług Klubu
również samodzielnie. Warunkiem korzystania z usług Klubu w formie samodzielnego treningu
jest jednak wyrażenie nań zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

takiego Klienta Klubu oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu i wykonywanie ewentualnych
poleceń personelu Klubu. W przypadku, o którym mowa niepełnoletni Klient Klubu w wieku od lat 16 do lat 18 korzysta 

z usług Klubu na własną odpowiedzialność.
9. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny niepełnoletniego Klienta Klubu jest obowiązany
zapoznać go z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych
przez Klub.
10. Korzystając z usług Klubu w formie zajęć zorganizowanych Klient Klubu akceptuje program
treningowy realizowany w ramach tych zajęć.
11. W przypadku absencji członka personelu Klubu prowadzącego zajęcia zorganizowane Klub
wyznacza do przeprowadzenia tych zajęć innego członka personelu Klubu.
12. Klient Klubu jest zobowiązany do stosowania zasad czystości i higieny podczas korzystania z
usług Klubu. W szczególności powinien on posiadać i używać osobistego ręcznika, aby zapewnić
utrzymanie czystości urządzeń, sprzętu i wyposażenia Klubu.
13. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu Klient Klubu jest zobowiązany do zmiany obuwia i ubioru
w szatni – zgodnie z zaleceniami personelu Klubu. W pomieszczeniach do ćwiczeń obowiązują
zamienne obuwie i ubiór sportowy. Ubiór Klienta Klubu powinien być dostosowany do
podejmowanej przez niego aktywności fizycznej. Umożliwiając swobodę ruchów powinien on
zasłaniać wszystkie intymne części ciała i nie wywoływać tym samym zgorszenia wśród personelu
Klubu, jego Klientów, jak również osób trzecich przebywających na terenie Klubu.
W pomieszczeniach typu łazienki czy pomieszczenia prysznicowe obuwiem zamiennym winno
być obuwie kąpielowe – na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.
14. Klient Klubu jest zobowiązany do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonej do tego szafce.
Szafka powinna zostać zabezpieczona poprzez jej zamknięcie kluczem udostępnianym przez
Klub. Klient Klubu po zostawieniu swoich rzeczy w szafce i jej zamknięciu zabiera ze sobą klucz
do szafki na czas swojej wizyty w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności materialnej za
przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta Klubu w szafce. Klub nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Jeżeli Klient Klubu znajdzie na jego terenie nienależące do niego rzeczy jest
zobowiązany do ich zwrotu w recepcji Klubu. Rzeczy znalezione w Klubie przechowuje się przez
okres 7 dni, po czym rzeczy te podlegają utylizacji.
15. Wyklucza się możliwość pozostawiania rzeczy w szafce na okres przekraczający czas
jednostkowej wizyty w Klubie, w czasie której szafka powinna być zamknięta. Opuszczając Klub
Klient Klubu jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafki i pozostawienia w niej klucza.
Klient Klubu ponosi odpowiedzialność materialną za zagubienie klucza.
16. Klient Klubu jest obowiązany zachować spokój i porządek. Klient Klubu zobowiązuje się do
stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Klient
Klubu nie może zakłócać innym Klientom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
17. Klient Klubu, który narusza zasady porządku w Klubie zostanie poproszony o opuszczenie Klubu.
Klient Klubu, który uporczywie narusza zasady porządku w Klubie oraz postanowienia
niniejszego regulaminu może otrzymać zakaz wstępu do Klubu.
18. Ponieważ uprawianie sportu, w tym korzystanie z urządzeń i sprzętu przeznaczonych do ćwiczeń
wiąże się z ryzykiem, Klient Klubu zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa
i ostrożności w zakresie korzystania z usług Klubu.
19. Klient Klubu jest obowiązany przestrzegać przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji
użytkowania urządzeń i sprzętu należących do Klubu, zwłaszcza wskazówek przekazywanych
przez personel Klubu.
20. Klient Klubu korzysta z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Klubu w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem, stosując się do ewentualnych zaleceń i wskazówek personelu Klubu i ponosi
materialną odpowiedzialność za ich uszkodzenie lub zniszczenie.
21. Klient Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. Klient Klubu nie może
zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. 

Wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy zostało to spowodowane
przez Klub lub jego personel w sposób bezspornie zawiniony.

22. Klient Klubu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić personel Klubu o każdym wypadku czy
doznanych urazach – zarówno własnych, jak i innych Klientów Klubu.
23. Ubezpieczenie Klienta Klubu od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po jego stronie.
24. Klient Klubu korzystając z usług Klubu winien zachować ostrożność, ażeby nie stwarzać
zagrożenia dla innych osób. W przypadku powstania szkód na osobach trzecich lub ich rzeczach
osobistych poprzez działania Klienta Klubu jest on zobowiązany naprawić szkodę oraz ponieść
wszelkie koszty jej naprawienia. W zakresie, o którym mowa Klient Klubu winien posiadać
stosowną polisę ubezpieczeniową, co najmniej w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

§ 5
Klub

1. Informacja o dniach i godzinach otwarcia Klubu jest udostępniana w pomieszczeniach klubu.
Klient Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
2. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów.
W sytuacji, o której mowa informacje o planowanym zamknięciu Klubu są udostępniane
w pomieszczeniach Klubu.
3. Usługi świadczone przez Klub są ogólnodostępne. Dostęp do usług Klubu odbywa się na
zasadzie wyczerpania dostępności miejsc.
4. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia obowiązku zgłaszania planowanego
uczestnictwa w poszczególnych zajęciach i wyznaczania terminu dokonywania takich
zgłoszeń. Klub zastrzega sobie także prawo weryfikowania obecności na takich zajęciach.
Dwukrotna nieobecność na zajęciach, które zostały uprzednio zarezerwowane i na które
rezerwacja nie została odwołana na co najmniej 6 godzin przed ich rozpoczęciem może
skutkować wyłączeniem możliwości rezerwacji zajęć na następnych 7 dni, począwszy od dnia
następującego po dniu, w którym stwierdzono drugą nieobecność.
5. Personel Klubu ma prawo ograniczyć liczbę osób korzystających z jego usług, a także
poprosić Klienta Klubu o opuszczenie Klubu. Dotyczy to sytuacji, w której w ocenie
personelu Klubu pomieszczenia Klubu są przepełnione lub Klient Klubu nie wykonuje
instrukcji, wskazówek czy poleceń personelu Klubu.
6. Klub umożliwia Klientom Klubu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
użytkowania urządzeń i sprzętu, które znajdują się w Klubie. Klient Klubu ma obowiązek
zapoznania się z tymi zasadami przed pierwszym korzystaniem z tych urządzeń i sprzętu oraz
ma obowiązek przestrzegać tych zasad.
7. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności
zarobkowej.
8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania
alkoholu, środków odurzających i narkotyków. Zakazuje się przebywania w Klubie osobom
będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków.
9. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Klientów Klubu będących pod wpływem
alkoholu, środków odurzających i narkotyków. Klienci Klubu będący w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu, środków odurzających i narkotyków nie mają prawa wstępu na teren
Klubu. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że Klient Klubu jest w stanie, o którym
mowa personel Klubu nie dopuści go do korzystania z usług Klubu albo wezwie do
zaprzestania korzystania z tych usług i opuszczenia Klubu.
10. Z usług Klubu można korzystać jedynie w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych do
korzystania z tych usług i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta Klubu wywołane
stosowaniem w czasie ćwiczeń nadmiernych obciążeń. Klient Klubu ma obowiązek
dostosować rodzaj i intensywność ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, wieku i aktualnej
kondycji fizycznej.
12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i konsekwencje korzystania z usług Klubu
w formie samodzielnego treningu. Klient Klubu korzystając z usług Klubu w sposób,
o którym mowa czyni to na własną odpowiedzialność.

13. Klub oraz personel Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe
na terenie Klubu, a wynikające z nieprzestrzegania przez Klientów Klubu niniejszego
regulaminu.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Klienta
Klubu, jeśli nie wynikają̨ one z zawinionych działań́ lub zaniechań́ Klubu.
15. Opisane w niniejszym regulaminie zasady porządku i bezpieczeństwa mają zastosowanie do
wszystkich osób trzecich przebywających na terenie Klubu, tj. osób innych niż personel Klubu
i Klienci Klubu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest uprzednie zapoznanie się z treścią niniejszego
regulaminu i jego akceptacja bez zastrzeżeń oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do korzystania z usług świadczonych przez Klub.
2. Wszystko, o czym mowa w ust. 1 winno nastąpić przed przystąpieniem do korzystania z usług
Klubu po raz pierwszy.
3. Wszelkie oświadczenia i zgody, o których mowa w niniejszym regulaminie muszą mieć formę
pisemną. Taką samą formę muszą mieć wszystkie inne oświadczenia i zgody, które są związane
z korzystaniem z usług świadczonych przez Klub.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Klient Klubu zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Klub na stronie internetowej www.kbpiesciarz.pl
wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu, a także poprzez
ich wyłożenie w recepcjach Klubu wraz z zamieszczeniem tam widocznej informacji
o wprowadzeniu zmian w regulaminie. Informacje, o których mowa będą udostępniane co
najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem takich zmian i utrzymywane po ich wprowadzeniu co
najmniej w tym samym czasie. Warunkiem korzystania z usług Klubu po wejściu w życie zmian
regulaminu jest potwierdzenie na piśmie zapoznania się z treścią tych zmian oraz ich akceptacja
bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji omawianych zmian Klientowi Klubu przysługuje
prawo rezygnacji z usług Klubu.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2019 r. i uchyla w całości regulamin
obowiązujący wcześniej.

Regulamin Klub Bokserski Pięściarz obowiązujący do 27.12.2019 r.

REGULAMIN z dnia 01.01.2018
Ogólne warunki świadczenia usług w klubie Klub Bokserski Pięściarz
Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w klubie prowadzonym przez Pięściarz Działalność
Sportowa Aleksy Kopeć z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Kondratowicza 25, 02-285, NIP
5341967237 co następuje:
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU BOKSERSKIEGO PIĘŚCIARZ
1. W zajęciach w Klubie mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, osoby zdrowe, a w
przypadku osób niepełnoletnich decyzję o przystąpieniu do Klubu i udziale w
treningach podejmują rodzice lub opiekunowie poprzez zgodę wyrażoną osobiście
instruktorowi lub w formie pisemnej, oraz zobowiązują się samodzielnie zapewnić
odpowiednie ubezpieczenie NNW. Również dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby
niepełnoletniej jest obowiązany do zapoznania się i zaakceptowania
powyższego Regulaminu, zachęcamy do samodzielnego wykupienia odpowiedniego
NNW.
2. Wykupując usługę jednorazowego wejścia, karnet lub wejście za pośrednictwem karty
Benefit Systems oznacza, że zostałeś Członkiem klubu, zapoznałeś się , zgadzasz się i
akceptujesz poniższe zasady świadczenia usług w naszym klubie.
3. Składkę bieżącą za treningi należy opłacić w ciągu tygodnia od chwili rozpoczęcia
treningów. W tym też terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach o charakterze rekreacyjnym lub
własne oświadczenie o tej treści. Zawodnicy Klubu, biorący udział  w walkach sportowych
muszą mieć aktualne badania lekarza sportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w sporcie wyczynowym.
4. Uprawianie sportu, korzystanie z wyposażenia i urządzeń wiąże się z ryzykiem.
Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz używają
wyposażenia i urządzeń Klubu na własną odpowiedzialność oraz powinni zachować
wszelkie środki bezpieczeństwa i ostrożności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członków Klubu, jeżeli nie wynikają one z
zawinionych działań lub zaniechań firmy
5. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich
zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a
także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
6. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych (z
wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).
7. Wejście na samodzielny trening na salę treningową i korzystanie z wyposażenia i
urządzeń, jest dozwolone tylko za zgodą pracownika klubu i na własną odpowiedzialność.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za przebieg takiego treningu i jego konsekwencje.
8. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia prowadzone przez
trenerów/instruktorów punktualnie.
9. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć w żaden sposób, w szczególności
poprzez głośne rozmowy, słuchanie muzyki z indywidualnych odtwarzaczy lub
zachowanie utrudniające prowadzenie zajęć.
10. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Firma zastrzega sobie prawo
poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania
takich zapisów.
11. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić
Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona
lub Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera/instruktora.
12. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu lub ich Gości
będących pod wpływem alkoholu, narkotyków (lub jakichkolwiek innych środków
odurzających) lub środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy,
środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie
Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie
lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług

13. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do
przestrzegania Umowy, w szczególności OW, regulaminów poszczególnych stref,
instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu / firmy
14. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia personelu Klubu o każdym
wypadku czy też doznanych urazach zarówno własnych jak i innych Członków Klubu.
15. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i
wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z w/w
sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.
16. Korzystanie z sali jest zabronione, jeżeli nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę
do tego uprawnioną.
17. Z zastrzeżeniem uprawnień konsumentów wynikających z odpowiednich przepisów
prawa (rękojmia) Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż zwroty zakupionego w
Klubie towaru nie będą przyjmowane.
18. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu (np. z winy gospodarza
obiektu) mogą zostać odrobione w innym terminie w miarę możliwości.
19. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad
niepełnoletnimi poza salą treningową.